Napelemes rendszer kialakítása pályázat

Napelemes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásoknak

GINOP-4.1.3-19


PÁLYÁZAT CÉLJA:

Napelemes rendszer beszerzése és telepítése a saját energiafogyasztás fedezését szolgáló hálózati villamosenergia-termelés céljából. Minimum 5 kWp, maximum 15 kWp névleges teljesítményű napelemes rendszerek telepítése

 

TÁMOGATÁS FORMÁJA

Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

 

A PROJEKT MAXIMÁLIS ELSZÁMOLHATÓ ÖSSZKÖLTSÉGE

Jelen felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége 1 - 3 millió Ft lehet.

 

TÁMOGATÁS INTENZITÁSA: MAXIMUM100 % (korlátozó tényezőktől függően:50%-60%)

 

PÁLYÁZAT FŐ JELLEMZŐI:

Felhívás keretében 1,5 millió Ft és 3 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatás kapható.

A támogatási kérelmet benyújtó szervezeteknek az együttműködés keretében vállalni kell, hogy

-       a projektjük megvalósításával hozzájárulnak a megújuló energiaforrás-felhasználás növelés céljának eléréséhez;

-       a kapott vissza nem térítendő támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet;

-       a vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában támogatói okiratot kötnek;

-       a fenntartási időszak végéig a projektet működtetik.

 

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE:

A pályázatot 2019. június 17. 10.00 órától 2020. szeptember 30. 12.00 óráig lehetséges. Ezen időszak alatt a támogatási kérelmek értékelése folyamatosan történik.

 

TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások:

-       amelyek rendelkeznek legalább három lezárt teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele; és

-       amelyeknek a fejlesztendő székhelyén/telephelyén/fióktelepén bejelentett teljes munkaidős létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző 12 hónapban minimum 1 fő volt;

 

projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre, mely határidő nem hosszabbítható.

 

projekt területi korlátozása

Nem támogathatók a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

 


ÖNÁLLÓAN TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Napelemes rendszer beszerzése és telepítése a saját energiafogyasztás fedezését szolgáló hálózati villamosenergia-termelés céljából

Támogatott a napelemes rendszerek beszerzése és telepítése, a kapcsolódó szerkezeti- és tartó elemek beszerzése és telepítése, az épület elektromos rendszeréhez illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz és

a műszakilag biztonságos működéshez szükséges elemek beszerzése és ezek kiépítése; akkumulátorok;

mérő- és szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése.

Kizárólag a fejlesztéssel érintett épülethez, vagy azonos fűtési körön lévő épületekből álló épületcsoporthoz kötődő, illetve az épületben működő termelési eszközök teljes releváns villamosenergiaigényének legfeljebb 100 százalékát fedező, minimum 7,5 kWp, maximum 15 kWp névleges teljesítményű napelemes rendszerek telepítése támogatható. A napelemes rendszer kizárólag a fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetén kerülhet elhelyezésre.

Kizárólag olyan rendszerek kiépítése támogatható, melyek megfelelnek a megújuló energiát termelő berendezések és rendszerek beszerzéséhez és működtetéséhez nyújtott támogatások igénybevételének

műszaki követelményeiről szóló 55/2016. (XII. 21.) NFM rendeletben (a továbbiakban: 55/2016. (XII. 21.) NFM rendelet) foglalt előírásoknak.

Kizárólag a villamos energia termelői oldal támogatható az inverter kimeneti részéig.

 

MŰSZAKI ÉS SZAKMAI ELVÁRÁSOK

-       Olyan projektek támogathatók, melyek esetében a napelemes rendszer elszámolható költsége nem haladja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten a 200.000 Ft/kW értéket;

-       A napelemes rendszer névleges teljesítménye nem haladhatja meg a 15 kW-ot.

-       Olyan épület, épületek korszerűsítéséhez nyújtható támogatás, melyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 1 év időtartamban használatban álltak. A használatot a támogatási kérelem benyújtását megelőző 1 év fogyasztást mutató áramszámláival szükséges igazolni.

-       Amennyiben a fejlesztést megelőzően a fejlesztendő épület/épületcsoport vagy épületrész nem rendelkezik a projekt szempontjából releváns önálló energetikai mennyiség mérővel vagy almérővel, annak beszerelése és üzembevétele a projekt fizikai befejezéséig kötelező.

-       Olyan épület, épületek korszerűsítéséhez nyújtható támogatás, amelyeknek nincs állékonysági problémája és az épület tetőszerkezete a fejlesztést követő állapotban alkalmas a megújuló energiát hasznosító rendszer fogadására

-       A projekt keretében kizárólag új (2018 vagy azt követő gyártású), kereskedelmi forgalomban, vagy gyártótól beszerezhető, első üzembe-helyezésű gépek, technológiai berendezések, eszközök, anyagok beszerzése és beépítése támogatható.

-       A záró kifizetési igénylés mellékleteként szükséges benyújtani a szállító nyilatkozatát a létesített napelemes rendszer névleges teljesítményéről, a csatlakozási teljesítményről, a telepített napelemek típusáról és számáról, továbbá arról, hogy a termelési adatokhoz való távoli hozzáférés és távfelügyelet lehetősége biztosított, valamint arról, hogy a telepített napelemes rendszer megfelel a megújuló energiát termelő berendezések és rendszerek beszerzéséhez és működtetéséhez nyújtott támogatások igénybevételének műszaki követelményeiről szóló 55/2016. (XII. 21.) NFM rendeletben (a továbbiakban: 55/2016. (XII. 21.) NFM rendelet) foglalt előírásoknak valamint arról, hogy a rendszerdokumentáció az MSZ EN 62446 szerint került összeállításra

 


NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

-       Nem nyújtható támogatás napelemes rendszer telepítéséhez, amennyiben az ingatlan hasznosítása során lakás/lakhatás célú fejlesztés valósulna meg.

-       Nem támogathatók azok a projektek, melyeknél a megújuló energia hasznosításával villamos energiát termelő rendszer által éves szinten megtermelhető villamos energia mennyisége meghaladja az érintett épület/épületcsoport – beleértve az érintett épület(ek)ben működő termelési eszközök – a támogatási kérelem benyújtását megelőző egy éves időtartamra vonatkozó áramszámlák alapján igazolható éves villamosenergia-igényét.

-       Nem támogatható a jövedelemszerzésre irányuló napelemes rendszerek telepítése.

-       Meglévő napelemes rendszer cseréje, kapacitásbővítése

-       Nem nyújtható támogatás épületenergetikai fejlesztéshez, amennyiben a fejlesztés eredményeképpen szálláshely kapacitásbővítése történik.

-       Nem nyújtható támogatás napelemes rendszer telepítéséhez, amennyiben a napelem pala fedésű tetőszerkezeten kerülne elhelyezésre.

-       Mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével vagy feldolgozásával kapcsolatos beruházásokra irányuló projektek.

-       Nem nyújtható támogatás dohány és dohánytermékek gyártásával, feldolgozásával és forgalomba hozatalával kapcsolatos beruházásokhoz.

 

CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA

-       Éves beszámoló közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok általi jóváhagyását igazoló dokumentum

-       A támogatást igénylő törvényes képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által hitelesített aláírásmintája, vagy ezek közjegyző által hitelesített másolata:

-       A támogatási kérelem beadását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti évben a NAV-nak kötelezően megküldendő társasági adóbevallás éves átlagos statisztikai állományi létszámot tartalmazó oldala. (Pl. 2018-ban 1829-A-02-02 számú oldal.)

 

FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG

-       A projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig

Kapcsolat

  • Székhely: 1108 Budapest, Kozma utca 4.
  • Iroda: 6724 Szeged, Csongrádi sgt. 62.64. 1/12.
  • Telefon: +36 30 456 84 24
  • Telefon: -
  • Email: iroda@ertokft.hu

Partnereink

  • EBOND Kft.
  • Konformitás Tanúsító Kft.
  • PC TRADE SYSTEMS Kft.
  • PROFIL - COPY Kft.
  • TACHOTAX Kft.