Külpiacra jutási támogatás - EXP2020

Külpiacra jutási támogatás - EXP2020

FELFÜGGESZTVE!

CÉLJA:
A Felhívás vissza nem térítendő támogatást biztosít annak érdekében, hogy előmozdítsa a hazai vállalkozások külpiaci megjelenéséhez kapcsolódó törekvéseit az alábbi tevékenységek
támogatása révén:
1) külföldi és hazai nemzetközi kiállításokon és vásárokon való megjelenés,
2) külpiaci árubemutatók megszervezése,
3) külföldi marketing és márkaépítő tevékenységek kivitelezése,
4) nemzetközi versenyképesség érdekében projekt előkészítés,
5) online értékesítési csatornák kialakítása,
6) külföldre irányuló beruházáshoz kapcsolódó tanácsadás igénybevétele,
7) engedélyezési dokumentumok, minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetése, minőségi tanúsítás elkészítése.


PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA: 2020.08.03-2020.11.15. (vagy a keret kimerüléséig).

TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE:
· magyarországi székhellyel és jogi személyiséggel bíró,
· egy lezárt üzleti évvel, exportárbevétellel és referenciával rendelkező,
· mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint nagyvállalkozások (113, 114, 117).
· egy pályázó legfeljebb egy pályázatot nyújthat be (egy vállalkozás és kapcsolt vállalkozásai egy pályázónak minősülnek).


TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 3.000.000 - 50.000.000 Ft
De minimis támogatás, kkv-k részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás és kkv-k vásárokon való részvételéhez nyújtott támogatás támogatási kategória esetén a projekt összes
költségének maximum 50%-a nyújtható támogatás keretében, a pályázat megvalósításához saját forrásként a teljes költség legalább 50%-ának biztosítása kötelező a pályázó részéről.


TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁK, MÉRTÉKE:
1. átmeneti támogatás (aki 2019. december 31-én nem minősült az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a nehéz helyzetben levő vállalkozásnak, de a koronavírus-járvány következtében azzá vált, vagy egyéb pénzügyi vagy gazdasági nehézségei támadtak kizárólag átmeneti támogatás igényelhető). - projekt összes költségének max. 60%-a – (önrész
biztosítása 40%). Azon pályázók részére, amelyek nem jogosultak az átmeneti támogatás igénybevételére kizárólag az alábbi támogatási kategóriákban nyújtható támogatás:
2. csekély összegű (de minimis) költségvetési támogatás - projekt összes költségének max. 50%-a
3. kkv-k részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás - projekt összes költségének max. 50%-a
4. kkv-k vásárokon való részvételéhez nyújtott támogatás - projekt összes költségének max. 50%-a

A 2-es, 3-as és 4-es támogatási kategóriák a valós szükségleteknek megfelelően egymással szabadon kombinálhatók. Nagyvállalat kizárólag csekély összegű (de minimis), illetve átmeneti támogatást igényelhet.
ELŐLEG: megítélt támogatás 100 %-át előleg formájában folyósítja.
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:
A projekt keretében kizárólag az alábbi költségek számolhatók el:

Dologi költségek:
1) Bemutatóra szánt eszközök szállítási díja, illetve az ezzel kapcsolatosan felmerülő költségek (engedélyek, vámkezelés díja stb.),
2) Promóciós anyagok, honlap, ágazati bemutatkozó anyag készítésének, lefordításának díja,
3) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, beleértve a nagyobb volumenű projektek előkészítéséhez kapcsolódó költségeket is (tanácsadói, ügyvédi, jogi díjak),
4) Egyéb, a pályázat céljaival szorosan összefüggő szolgáltatások,
5) Utazási költség,
6) Szállásköltség,
7) Kiállítói költségek (pavilon/stand, regisztrációs díjak),
8) Belföldi tanúsítványok megszerzésének költsége (exportengedély kivételével),
9) Reklám, marketing, média kiadások,
10) Úthasználati díj,
11) Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítésirendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása,
12) Engedélyezési költségek,
13) Minőségi tanúsítvány költsége.

Az utazási- és szállásköltségek teljes elszámolható összege nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 30%-át.
A fentieken túl projekt-menedzsmenthez kapcsolódó személyi jellegű költségek az alábbi felsorolás szerint számolhatóak el de minimis, vagy átmeneti támogatás jogcímeken:
Személyi költségek:
1) Bérköltség,
2) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,
3) Egyéb, a pályázat céljaival szorosan összefüggő személyi jellegű kifizetések (pl. napidíj),
4) Reprezentáció.

A személyi költségek teljes elszámolható összege nem haladhatja meg a projekt összes
elszámolható költségének 30%-át.

Eszközbeszerzés költségei
Kizárólag a projekt támogatható tevékenységeihez szorosan kapcsolódó eszközök (pl.
kiállításokhoz szükséges speciális eszközök, projektor stb.) beszerzési költsége
számolható el, a projekt összes elszámolható költségének 10%-át meg nem haladó
mértékig.


EL NEM SZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:
A fentiekben részletezett költségeken kívül további költségek nem számolhatók el.


IDŐBENI ELSZÁMOLHATÓSÁG: 2020. augusztus 3. és 2021. november 30. között felmerült, ezen időszakban pénzügyileg is teljesített költségtételek elszámolására van lehetőség.


KIZÁRÓ OKOK:
Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely
a) a korábban nyújtott állami, vagy európai uniós támogatásokkal az előírt határidőre nem számolt el,
b) valamely korábbi állami vagy uniós forrásból támogatott pályázati program megvalósítása során, illetve a működtetés alatt engedély nélkül eltért a Támogatói okiratban foglaltaktól,
c) korábban a HEPA-val vagy annak jogelődjével valótlan, megtévesztésre alkalmas adatokat közölt a támogatás felhasználásával kapcsolatban,
d) jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb – a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll, illetve külön törvény szerinti adósságrendezési eljárás alatt áll, illetve a szervezet hatósági nyilvántartásból való törlési eljárás alatt áll,
e) korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolóját a pályáztatók visszautasították, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévősége van velük szemben,
f) pályázóval szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6.§ (1) bekezdése szerinti és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48/B.§ (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok, valamint a Knyt. 8.§ (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerinti határidőben nem kezdeményezte,
g) a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett,
h) nem felel meg az Áht. 50.§ (1)-(4) bekezdése szerinti követelményeknek, így különösen az esedékessé vált, meg nem fizetett, az Áht. 50.§ (4) bekezdésben részletezett köztartozása esetén,
i) az Ávr.-ben vagy egyéb jogszabályban a támogatói okirat kiadásának vagy a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.


FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG: megvalósítási ütemterv szerinti megkezdésétől számított 3 évben 6 havonta beszámolni a támogatott tevékenység eredményeiről a HEPA által rendelkezésre bocsátott nyomtatványon.

Kapcsolat

  • Székhely: 1108 Budapest, Kozma utca 4.
  • Iroda: 6724 Szeged, Csongrádi sgt. 40. IV/15.
  • Telefon: +36 30 456 84 24
  • Telefon: -
  • Email: iroda@ertokft.hu

Partnereink

  • EBOND Kft.
  • Konformitás Tanúsító Kft.
  • PC TRADE SYSTEMS Kft.
  • PROFIL - COPY Kft.
  • TACHOTAX Kft.