Épületenergetikai fejlesztések támogatása

Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása 
GINOP-4.1.4-19

 

CÉLJA:

Jelen felhívás keretében önállóan támogatható a minimum 8 kWp névleges teljesítményű napelemes rendszerek telepítése. Továbbá önállóan támogathatóak az egyéb megújuló energiafelhasználás növelését és az energiahatékonyság javítását szolgáló tevékenységek is, amennyiben a fejlesztendő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább két szintet javul DD besorolás alatti épületek esetében. DD besorolású, vagy e feletti épületek esetében nem elvárt a legalább két szintnyi javulás.

 

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA: 2019. november 11. 9.00 órától 2021. június 30. 10.00 óráig.

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE:

MAX. 55%

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

1,6 - 100 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatás

ELŐLEG:

megítélt támogatás 25%-a, de legfeljebb 25 millió Ft.

TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE: mikro-, kis-, és középvállalkozások

 

PROJEKT VÉGREHAJTÁSÁRA SZÓLÓ IDŐTARTAM: 

legfeljebb 14 hónap

PROJEKT TERÜLETI KORLÁTOZÁSA:

Nem támogathatók a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG:

A projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig.

 

MŰSZAKI ÉS SZAKMAI ELVÁRÁSOK:

Olyan projektek támogathatóak, melyek esetében:

-       a támogatható tevékenységek elszámolható költsége a következő fajlagos költségeket nettó értékét nem haladhatják meg:

o   az energiahatékonyság javítására irányuló tevékenységek éves szintű 1 GJ primer energia megtakarításra vetített nettó beruházási költség nem haladja meg a 133.000 Ft/GJ értéket;

o   napelemes rendszer elszámolható költsége nem haladhatja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten 15 kWp névleges teljesítményig a 400.000 Ft/kWp értéket, 50 kWp névleges teljesítmény felett a 337.000 Ft/kWp értéket, 50kWp névleges teljesítmény felett a 300.000 Ft/kWp értéket;

o   napkollektoros rendszernapkollektoros rendszer esetében az abszorber felületre vetített elszámolható költség nem haladhatja meg a 158.000Ft/nm értéket síkkollektor, 238.000 Ft/nm vákuumcsöves kollektor esetében;

o   szilárd biomassza kazán rendszer esetében a kazán teljesítményre vetített elszámolható költsége nem haladhatja meg a 123.000 Ft/kW értéket;

o   hőszivattyú rendszerek alkalmazása esetén a hőtermelő teljesítményre vetített elszámolható költség nem haladhatja meg a

o   Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek komplex korszerűsítése nem haladhatja meg a 5.106 Ft/m3 összeget.

o   Meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása estében nem haladhatja meg a 22.966 Ft/m2 összeget.

o   Árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése nem haladhatja meg a 36.300 Ft/m2 összeget.

o   az energetikai korszerűsítésre kerülő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább két szintet javul a fejlesztésnek köszönhetően. A két szint javulási kötelezettség elérésének igazolása nem szükséges:

o   ha az épület fejlesztés előtti hiteles energetikai minőség szerinti besorolása a korszerűsítését megelőzően DD vagy jobb,

o   vagy ha a fejlesztés kizárólag napelemes rendszer fejlesztését tartalmazza,

-       Olyan épületek korszerűsítéséhez nyújtható támogatás, amelyek támogatási kérelem benyújtását megelőző 1 év időtartamban használatban álltak. A használatot a támogatási kérelem benyújtását megelőző 1 év fogyasztást mutató áramszámláival szükséges igazolni

-       A projekt keretében kizárólag új kereskedelmi forgalomban, vagy gyártótól beszerezhető, első üzembe-helyezésű gépek, technológiai berendezések, eszközök, anyagok beszerzése és beépítése támogatható.

-       A napelemes rendszer a fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetén, valamint a megvalósítás helyszínén belül az épülethez kötődő parkolók árnyékoló építményeinek és az autóbeállók tetőszerkezetén, továbbá a megvalósítás helyszínén belül földre telepített tartószerkezetre helyezhető el.

 

NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

a) atomerőművek leállításához és építéséhez

b) Új építmény létrehozására ebben a konstrukcióban nem lehetséges támogatási kérelmet benyújtani.

c) Nem nyújtható támogatás épületenergetikai fejlesztéshez, amennyiben az ingatlan hasznosítása során lakás/lakhatás célú fejlesztés valósulna meg. Az ÁUF-től eltérően már a támogatási kérelem benyújtásakor sem minősülhet a fejlesztéssel érintett ingatlan a tulajdoni lap alapján lakáscélú ingatlannak.

d) Jelen felhívás keretében a fejlesztések az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának megújuló energiaforrások felhasználásával történő javítására irányulnak, ezért nem nyújtható támogatás épületenergetikai fejlesztéshez, amennyiben a fejlesztés eredményeképpen szálláshely kapacitásbővítése történik.

e) Nem támogathatóak azok a projektek, melyeknél a megújuló energia hasznosításával villamos energiát termelő rendszer által éves szinten – az adatlapon közölt szakértői számítások alapján - megtermelhető villamos energia mennyisége meghaladja az érintett épület/épületcsoport fejlesztés utáni éves villamosenergia-igényét. Nem támogatható tehát a jövedelemszerzésre irányuló napelemes rendszerek telepítése, különösen a kisfeszültségű hálózatra csatlakozó háztartási méretű kiserőművek esetében alkalmazott szaldó elszámolásnál az egyértelműen bevételszerzést célzó, illetve — nagyobb kapacitású napelemes rendszerek esetében — a kötelező átvételi rendszer (KÁT), vagy Megújuló Energia Támogatási Rendszer (METÁR), vagy METÁR-KÁT rendszer által biztosított működési támogatással villamos energiát termelő napelemes rendszerek installálása.

f) Távhőrendszerről való leválás ebben a konstrukcióban nem támogatható, a gőzközegű távhőrendszerről való leválás kivételével.

g) A világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása keretében nem támogatható az épület elektromos hálózatának olyan felújítása, ami nem kapcsolódik a világítási rendszerek energiatakarékos átalakításához.

h) Nem támogatható olyan épületek felújítása, melyek nem tartoznak a 176/2008. (VI.30.) kormányrendelet hatálya alá.

i) Nem támogatható meglévő megújuló energiát hasznosító rendszer kapacitásbővítése. (Nem minősül kapacitásbővítésnek amennyiben a meglévő és a telepítendő megújuló energiát hasznosító rendszer megtermelt energiahordozója nem azonos)

j) Nem nyújtható támogatás napelemes rendszer telepítéséhez, amennyiben a napelem palafedésű tetőszerkezeten kerülne elhelyezésre.

k) Projekt-előkészítési jellegű tevékenységek jelen Felhívásban nem támogathatóak

l) A kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása kötelezően megvalósítandó tevékenység, mely jelen Felhívásban nem elszámolható

m) Az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében (Annex I.) szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével vagy feldolgozásával kapcsolatos beruházásokra irányuló projektek, kivéve az Annex I. termékek feldolgozását és előállítását végző, mezőgazdasági termelőnek nem minősülő középvállalkozások projektjei. Nem támogathatók a mezőgazdasági épületek, létesítmények energiahatékonysági és megújuló energiaforrások bevonását megvalósító fejlesztései, felújításai.

n) Olyan projekt megvalósítása, amely:

- a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban,

- kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz,

- potenciálisan gazdaságilag nem életképes.

o) Amennyiben olyan tevékenység is működik az épületben/épületcsoportban, amely a felhívás keretében nem támogatható a közös használatú, vagy nem támogatható tevékenységeknek helyt adó helyiségek, épületrészek költségeinek arányosítására figyelemmel kell lenni.

Az alábbi módon szükséges az építési, felújítási és kapcsolódó szolgáltatási költségeket arányosítani:

A közös használatú, mindkét tevékenységhez kapcsolódó ingatlanrészekre (pl. külső homlokzat, tető, külső tér, fűtésrendszer) jutó kivitelezési költségek elszámolhatóak a felhívás szerint támogatott szolgáltatás- / ellátás-nyújtás helyiségének/helyiségeinek alapterülete szerint, tehát az elszámolható, támogatható épületrész, és a nem elszámolható épületrész nettó alapterületének (m2) arányában.

Közös használatú helyiségre, épületrészre jutó elszámolható költség számítása (közös helyiségek figyelembe vétele nélkül): támogatható tevékenységhez kapcsolódó helyiség [m2], támogatható+nem támogatható tevékenységhez kapcsolódó helyiség [m2] Pl. támogatható helyiség: 30 m2, nem támogatható helyiség: 50 m2, közös helyiség: 20 m2. Közös helyiségre jutó elszámolható költség: 30/(30+50)= 0,375; azaz a közös használatú helyiségre jutó költség 37,5%-a számolható el. A m2 alapú arányosítás nem vonatkozik a fejleszteni kívánt tevékenység végzéséhez szükséges, jogszabály vagy hatóság által előírt, adott tevékenységhez kötelezően kapcsolódó fejlesztésekre. Az arányosítás minden kivitelezési költség tekintetében kötelezően alkalmazandó.

p) Nem nyújtható támogatás dohány és dohánytermékek gyártásával, feldolgozásával és forgalomba hozatalával kapcsolatos beruházásokhoz;

q) repülőtéri infrastrukturális beruházásokhoz, a környezetvédelemhez kapcsolódók kivételével, vagy kivéve akkor, ha ezeket a negatív környezeti hatás mérsékléséhez vagy csökkentéséhez szükséges beruházások kísérik;

r) a 2003/87/EK irányelv 1. mellékletében felsorolt tevékenységekből eredő, az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentését elősegítő beruházásokhoz.


Kapcsolat

  • Székhely: 1108 Budapest, Kozma utca 4.
  • Iroda: 6724 Szeged, Csongrádi sgt. 40. IV/15.
  • Telefon: +36 30 456 84 24
  • Telefon: -
  • Email: iroda@ertokft.hu

Partnereink

  • EBOND Kft.
  • Konformitás Tanúsító Kft.
  • PC TRADE SYSTEMS Kft.
  • PROFIL - COPY Kft.
  • TACHOTAX Kft.